OBWISZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

GK. 7331-15/2/06 z dnia 04.07.2006r.

   

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami )

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 27.06.2006r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Siewierz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pulicznego pn.:

Budowa szczelnego zbiornika na ścieki o pojemności 12.00 mna działce o nr. geodezyjnym 232/1 w Leśniakach.

Działka nr 232/1 KM-3 w Leśniakach stanowi własność Gminy Siewierz.

Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane strony postępowania o możliwości składania w przedmiotowej sprawie uwag i zastrzeżeń na piśmie w sekretariacie Urzędu Mierzęcice.

Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w Urzedzie Gminy Mierzęcice, pokój nr 4, tel. (032) 288-79-00 w.121. Wszelkie zastrzeżenia oraz wnioski w powyższej sprawie można składać w ciągu 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Przybycie nie jest obowiązkowe, a tut. Urząd nie zwraca poniesionych kosztów podróży.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa szczelnego zbiornika na ścieki...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:05.07.2006 11:29
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.07.2006 11:49