Uchwała w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności...UCHWAŁA NR XXXIV/335/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (t.j.Dz  U z  2013r. poz.594, z późn. zm), art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz U z 2013r., poz.182, z późn.  zm)  w związku  z uchwałą  Nr  221 Rady  Ministrów  z dnia  10 grudnia  2013r.  w sprawie  ustanowienia wieloletniego  programu  wspierania  finansowego  gmin  w zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz.1024)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r.,poz.1024).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Śląskiego.

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                           /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2014 08:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż