UCHWAŁA NR XXXIV/330/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 19 marca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz.  594 z późn.  zm.),  art. 211,212,235,236  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 1 załączonej do Uchwały.
 Plan dochodów po zmianach wynosi: 44 327 540,80 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 18 507 590,57 zł
- dochody majątkowe: 25 819 950,23 zł

§ 2
. Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 2 załączonej do Uchwały.
 Plan wydatków po zmianach wynosi: 47 079 172,97 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 18 584 605,15 zł
- wydatki majątkowe: 28 494 567,82 zł

§ 3. Dokonać  zmiany  Uchwały  Nr  XXIII/313/2013  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  30 grudnia  2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, w następujący sposób:
§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.751.632,17 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:
- kredyty, w wysokości 0,00 zł
- pożyczki, w wysokości 2 674 000,00 zł
- wolne środki w wysokości 77 632,17 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 2.674.000,00 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 0,00 zł na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                           /-/ Tadeusz Twardoch


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:21.03.2014 12:41
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:25.03.2014 08:14