Uchwała Nr VII/57/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 31 marca 2003r.

 

w sprawie: uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2003-2005 będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu scieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami ).

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co następuje:

§ 1

Uchala się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2003-2005 będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzecicach - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Mierzęcice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych na lata 2003-2005 będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.10.2003 11:51
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:22