UCHWAŁA NR XXXII/314/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mierzęcice obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
2) przychody  i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego  do  zaciągnięcia  oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
3) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mierzęcice, w tym:

1) programy, projekty lub zadania - bieżące;
2) programy, projekty lub zadania - majątkowe;
3) programy, projekty lub zadania - bieżące i majątkowe związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego;
4) programy, projekty lub zadania pozostałe- bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.


§2. 1. Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  zaciągania  zobowiązań  w zakresie  przedsięwzięć  określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  zaciągania  zobowiązań  z tytułu  umów,  których  realizacja  w roku budżetowym  i latach  następnych  jest  niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i z  których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 1 000 000,00 zł dla każdej umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXII/221/2012  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  27  grudnia  2012  r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.01.2014 11:56
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.03.2014 09:58