UCHWAŁA NR XXXIII/327/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.4,  art. 51 ust.1,  art. 58 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi:  44 406 379,80 zł,w tym:
- dochody bieżące: 18 586 429,57 zł
- dochody majątkowe: 25 819 950,23 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi:  47 080 379,80 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 18 585 811,98 zł
- wydatki majątkowe: 28 494 567,82 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                           /-/ Tadeusz Twardoch


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:03.02.2014 13:26
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:25.03.2014 08:14