UCHWAŁA NR XXXIII/319/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594  z późn.  zm.)  oraz  art. 228-232  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach  publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Mierzęcice  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:03.02.2014 12:22
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:25.03.2014 08:13