UCHWAŁA NR XXXIII/318/2014

RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r.  poz.  594 z późn.  zm.),  art. 211,212,235,236  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje

§ 1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 1 załączonej do Uchwały.
 Plan dochodów po zmianach wynosi: 44 330 793,21 zł, w tym:
- dochody bieżące: 18 510 842,98 zł
- dochody majątkowe: 25 819 950,23 zł

§ 2. Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 2 załączonej do Uchwały.
 Plan wydatków po zmianach wynosi: 47 004 793,21 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 18 510 225,39 zł
- wydatki majątkowe: 28 494 567,82 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                              /-/ Tadeusz Twardoch   

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:03.02.2014 12:20
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:25.03.2014 08:13