UCHWAŁA NR XXXII/313/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok


         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166).


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:


§1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 43 552 057,37 zł , w tym:

 • dochody bieżące w wysokości 18 323 726,14 zł
 • dochody majątkowe w wysokości 25 228 331,23 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 46 226 057,37 zł, w tym:

 • wydatki bieżące w wysokości 18 323 108,55 zł
 • wydatki majątkowe w wysokości 27 902 948,82 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2. Wydatki przeznaczone są w szczególności na:

 • zadania własne gminy w kwocie 17 031 565,00 zł
 • zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 1 081 525,00 zł
 • zadania przejęte do realizacji w drodze porozumienia w kwocie 73 883,00 zł,
 • programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 28 039 084,37 zł

§3. 1. Ustala  się  deficyt  budżetu  w wysokości  2 674  000,00  zł  którego  źródłami  pokrycia  są  przychody budżetu gminy:

 • kredyty, w wysokości 0,00 zł
 • pożyczki, w wysokości 2 674 000,00 zł,

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2 674 000,00zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 0,00 zł na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 674 000,00 zł,

§5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140 000,00 zł i narkomanii w kwocie 10 000,00 zł.

§6. Wydatki  budżetu  na  2014  rok  obejmują  przedsięwzięcia  realizowane  w ramach  funduszu  sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą Nr 4 załączoną do uchwały.

§7. Ustala się dochody i wydatki związane z:

 • realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  i innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami  zgodnie
  z Tabelą Nr 5.
 • realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie
  z Tabelą Nr 6.

§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§9. Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§10. Ustala  się  plan  dochodów  i wydatków  związanych  z realizacją  zadań  wynikających  z ustawy  Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§11. Tworzy się rezerwy:

 • ogólną w wysokości 76 000,00 zł,
 • celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 zł.

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
  2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
 2. dokonywania  wszelkich  zmian  w planie  wydatków  bieżących  z wyłączeniem  przeniesień  między  działami klasyfikacji budżetowej,
 3. przekazywania swoich uprawnień do dokonywania zmian w obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów wykraczających poza rok budżetowy, które nie są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, do wysokości 1 000 000,00 zł dla każdej umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§13. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
2. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  oraz  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.01.2014 10:27
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.01.2014 10:29