UCHWAŁA NR XXXII/310/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 28 891 563,81zł, w tym:

 • dochody bieżące: 17 904 420,94 zł
 • dochody majątkowe: 10 987 142,87 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 33 259 347,22 zł, w tym: 

 • wydatki bieżące: 17 659 495,37 zł
 • wydatki majątkowe: 15 599 851,85 zł


§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 367 783,41 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

 • kredyty, w wysokości 0,00 zł
 • pożyczki, w wysokości 4 066 000,00 zł
 • obligacje komunalne, w wysokości 80 184,52 zł
 • wolne środki w wysokości 221 598,89 zł

2.  Ustala  się  łączną  kwotę  przychodów  budżetu  Gminy  w wysokości  7 787  598,89  zł  i łączną  kwotę  rozchodów  budżetu  gminy w kwocie 3 419 815,48 zł na 2013 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”

§4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00zł
 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4 367 783,41 zł
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 419 815,48zł”

§4. Dokonać  zmiany  treści  Załącznika  Nr  1 do  Uchwały  Nr  XXII/220/2012  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  27  grudnia  2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.01.2014 09:24
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.01.2014 09:45