UCHWAŁA NR XXXII/309/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 listopada 2013 r.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  z 2013r.  poz.  594  z późn.  zm.),  art.  211,212,235,236  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, w następujący sposób:

§ 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 7.766.856,70 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 3 406 577,29 zł na 2013 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 listopada 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.01.2014 09:10
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.01.2014 09:10