UCHWAŁA NR XXXI/306/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 listopada 2013 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  z 2013r.  poz.  594  z późn.  zm.),  art.  211,212,235,236  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w sposób  określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: zł, 32 431 559,81 zł w tym:

  • dochody bieżące: 18 144 116,94 zł
  • dochody majątkowe: 14 287 442,87 zł

§2. Dokonać  zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w sposób  określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 36 791 839,22 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 18 191 987,37 zł
  • wydatki majątkowe: 18 599 851,85 zł

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2013 15:45
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2013 15:46