UCHWAŁA NR XXXI/297/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 listopada 2013 r.


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594  z późn.  zm.)  oraz  art. 228-232  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o finansach  publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Mierzęcice  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonać  zmian  w wykazie  przedsięwzięć  wieloletnich  zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do  niniejszej uchwały.

§3. Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch    

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2013 14:55
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2013 14:56