UCHWAŁA NR XXXI/296/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 listopada 2013 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.


Plan dochodów po zmianach wynosi: 32 418 564,81 zł, w tym:

 • dochody bieżące: 18 131 121,94 zł
 • dochody majątkowe: 14 287 442,87 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 36 778 844,22 zł, w tym:

 • wydatki bieżące: 18 178 992,37 zł
 • wydatki majątkowe: 18 599 851,85 zł

§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.360 279,41 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

 • kredyty, w wysokości 0,00 zł
 • pożyczki, w wysokości 4 066 000,00 zł
 • obligacje komunalne, w wysokości 93 422,71 zł
 • wolne środki w wysokości 200 856,70 zł

2.  Ustala  się  łączną  kwotę  przychodów  budżetu  Gminy  w wysokości  7.566.000,00  zł  i łączną  kwotę  rozchodów  budżetu  gminy w kwocie 3 406 577,29 zł na 2013 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”

§4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00zł
 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4.360.279,41 zł
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 406 577,29zł”

§4. Dokonać  zmiany  treści  Załącznika  Nr  1 do  Uchwały  Nr  XXII/220/2012  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  27  grudnia  2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2013 14:46
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2013 14:47