Uchwałą Nr VI/53/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 lutego 2003 roku.

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Sadowiu przy ulicy Dalekiej.

       Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gopodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543/

Rada Gminy

uchwala

 

§ 1 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy, położoną w Sadowiu oznaczoną numerem ewidencyjnym 356 k. m. 1 o powierzchni 1994 m2 wpisaną w księdze wieczystej KW 2932 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siewierzu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Sadowiu przy ulicy Dalekiej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:14.10.2003 09:59
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:20