OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 6 czerwca 2006 r.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m
 

że w dniu 2 czerwca 2006 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Mierzęcice reprezentowanej przez Wójta Gminy Mierzęcice postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ”Remoncie nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej”.
Ponadto, informuję iż w myśl art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu, ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), kwalifikuje się do rodzaju inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

Wójt Gminy Mierzęcice

  /-/ Stanisław Paks

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:12.06.2006 10:53
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:12.06.2006 11:03