UCHWAŁA NR XXX/288/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 28 października 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 388 481,83 zł, w tym:

  • dochody bieżące: 17 814 371,00 zł
  • dochody majątkowe: 19 574 110,83 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 41 470 861,24 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 17 637 317,43 zł 
  • wydatki majątkowe: 23 833 543,81 zł

§3. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.10.2013 08:07
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:31.10.2013 08:08