UCHWAŁA NR XXX/287/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 28 października 2013 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013r. poz. 885)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w sposób określony w Tabeli  Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 41 468 575,24 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 17 644 031,43 zł
  • wydatki majątkowe: 23 824 543,81 zł


§2. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w następujący sposób:
§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.082.379,41 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

  • kredyty, w wysokości 0,00 zł
  • pożyczki, w wysokości 3 916 594,16 zł
  • obligacje komunalne, w wysokości 93 422,71 zł
  • wolne środki w wysokości 72 362,54 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 7 488 956,70 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 3 406 577,29 zł na 2013 rok, jak w Tabeli Nr 2 załączonej do uchwały”
§4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

  1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00zł
  2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4 082 379,41 zł
  3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 406 577,29zł”

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.10.2013 07:44
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:31.10.2013 07:45