Uchwała Nr VI/52/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 lutego 2003 roku.

 

w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości połóżonej w Boguchwałowicach.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543/

Rada Gminy

uchwala

§ 1

Przeznaczyć do sprzedarzy w drodze bezprzetargowej działkę położoną w Boguchwałowicach, oznaczoną numerem geodezyjnym 483/237 k. m. 5 o powierzchni 9 m2 zapisaną w KW 637 z przeznaczeniem na dołączenie do działki sąsiedniej nr 483/52 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Boguchwałowicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:14.10.2003 09:41
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:20