UCHWAŁA NR XXIX/285/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 18 września 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 )

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2013  rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 1 załączonej do Uchwały.

  Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 322 037,83 zł, w tym:

- dochody bieżące: 17 747 927,00 zł
- dochody majątkowe: 19 574 110,83 zł

§ 2. Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2013  rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 2 załączonej do Uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi: 41 360 917,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 17 536 373,43 zł
- wydatki majątkowe: 23 824 543,81 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                              /-/ Tadeusz Twardoch     


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:25.09.2013 11:39
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:25.09.2013 11:41