Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.

UCHWAŁA NR XXVIII/279/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 28 sierpnia 2013 r.


w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, oraz art. 40 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.  Dz.  U.  z 2013r.  poz.594.),  po  przeprowadzeniu  konsultacji  z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:


STATUT GMINY MIERZĘCICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1. Statut Gminy Mierzęcice, zwany dalej „Statutem” określa:
1) ustrój Gminy Mierzęcice;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych oraz ich uprawnienia do prowadzenia
gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Mierzęcice, w tym jej komisji oraz Wójta Gminy;
4) zasady tworzenia klubów radnych;
5) zasady dostępu do dokumentów będących wynikiem wykonywania zadań publicznych organów gminy.

§2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mierzęcice;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Mierzęcice;
3) Radnym - należy przez to rozumieć Radnego Rady Gminy Mierzęcice;
4) Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Mierzęcice;
5) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mierzęcice;
6) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice;
7) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mierzęcice;
8) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Mierzęcice.

Rozdział 2.
Ustrój Gminy


§3. 1. Gmina położona jest w powiecie będzińskim, w województwie śląskim.
2. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 51,27 km2.
3. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4. Gmina Mierzęcice  posiada swój herb i flagę. Szczegółowy opis tych symboli oraz zasady ich używania określa odrębna uchwała.

§5. 1. Gmina  posiada  osobowość  prawną  i wykonuje  zadania  publiczne  w imieniu  własnym  i na  własną odpowiedzialność.
2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
3. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Mierzęcice.

§6. 1. W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz  gminnych  jednostek  organizacyjnych  oraz  instytucji  kultury  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 3.
Jednostki pomocnicze Gminy


§7. 1. Jednostką pomocniczą Gminy jest sołectwo.
2. W skład Gminy wchodzi 10 jednostek pomocniczych - sołectw:
1) Sołectwo Boguchwałowice
2) Sołectwo Mierzęcice
3) Sołectwo Mierzęcice II
4) Sołectwo Mierzęcice Osiedle
5) Sołectwo Najdziszów
6) Sołectwo Nowa Wieś
7) Sołectwo Przeczyce
8) Sołectwo Sadowie
9) Sołectwo Toporowice
10) Sołectwo Zawada.

§8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem  utworzenia,  połączenia,  podziału  lub  zniesienia  jednostki  pomocniczej  mogą  być  mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki,
4) przebieg  granic  jednostek  pomocniczych  powinien  -  w miarę  możliwości  -  uwzględniać  naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostki pomocniczej stosuje się odpowiednio ust. 1.

§9. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać:
1) obszar;
2) granice;
3) siedzibę władz;
4) nazwę jednostki.

§10. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Jednostki  pomocnicze  Gminy  gospodarują  samodzielnie  środkami  wydzielonymi  do  ich  dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Jednostki  pomocnicze,  decydując  o przeznaczeniu  środków,  o których  mowa  w ust.  2 obowiązane  są  do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu gminy.

§11. 1. Kontrolę  gospodarki  finansowej  jednostek  pomocniczych  sprawuje  Skarbnik  Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki  pomocnicze  podlegają  nadzorowi  organów  Gminy  na  zasadach  określonych  w statutach  tych jednostek.

§12. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady bez prawa głosowania, poprzez udział w sesjach Rady i pracach Komisji, składanie interpelacji i zapytań, zabierania głosu w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej lub w innych sprawach będących przedmiotem sesji.

Rozdział 4.
Organy Gminy


§13. 1. Gmina działa poprzez swoje organy.
2. Organami Gminy są: Rada Gminy i Wójt Gminy.
3. Działalność organów Gminy jest jawna, a ograniczenia jawności wynikać mogą tylko z ustaw.

§14. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
3. Do zadań Rady należą sprawy określone w ustawie.
4. Rada jako organ kolegialny samorządu działa na sesjach.

§15. 1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania określone ustawami oraz przepisami Statutu.
4. Wójt współdziała z Radą w sprawach związanych z przygotowaniem organizacyjnym i merytorycznym sesji Rady, w szczególności w zakresie przygotowania projektów uchwał oraz niezbędnych dokumentów.

§16. 1. Wójt  wykonuje  swoje  zadania  przy  pomocy  Urzędu  Gminy,  którego  organizację  oraz  zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
2. Kierownikiem Urzędu Gminy Mierzęcice jest Wójt.

§17. 1. Akty prawne stanowione przez organy gminy podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Akty prawa miejscowego podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w trybie i na  zasadach  określonych  przepisami  ustawy  z dnia  20  lipca  2000  r.  o ogłaszaniu  aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
3. Akty prawa miejscowego podlegają również publikacji poprzez wywieszenie treści dokumentów na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Gminy.
4. Zbiór  aktów  prawa  miejscowego  jest  dostępny  do  powszechnego  wglądu w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 5.
Organizacja wewnętrzna Rady

§18. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje.
2. Komisje pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§19. 1. Rada powołuje stałe Komisje.
2. Wykaz stałych Komisji Rady prowadzi Biuro Rady.

§20. W  czasie  trwania  kadencji  Rada  może  powołać  doraźne  komisje  do  wykonywania  określonych  zadań, określając ich skład i zakres działania.

§21. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Kandydata na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego może zgłosić każdy Radny.
4. Do  skutecznego  zgłoszenia  kandydatury  wymaga  się  wyrażenia  zgody  przez  osobę  zgłaszaną  na kandydowanie.
5. W razie nieobecności kandydata podczas wyborów, zgoda na kandydowanie może być wyrażona na piśmie.
6. Wybór  na  funkcję  przewodniczącego  i wiceprzewodniczącego,  Rada  stwierdza  uchwałami,  zgodnie z protokołem  wyborów  sporządzonym  przez  komisję  skrutacyjną,  odrębnie  dla  przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Uchwały te nie podlegają głosowaniu.
7. Funkcji określonych w ust. 2 nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

§22. 1. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady;
2) przygotowanie projektu porządku obrad;
3) dokonanie otwarcia sesji;
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród Radnych obecnych na sesji.
2. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 1 pkt. 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§23. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący:
1) organizuje pracę Rady a w szczególności:
a) zwołuje sesje Rady;
b) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonania przez Radnych ich mandatu;
2) prowadzi obrady Rady a w szczególności:
a) przewodniczy obradom,
b) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
c) podpisuje uchwały;
d) przyjmuje skargi i wnioski składane do Rady i nadaje im bieg.
3) reprezentuje Radę na zewnątrz.

§24. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

§25. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

§26. Obsługę Rady i jej organów zapewniają pracownicy Urzędu Gminy wyznaczeni przez Wójta.

Rozdział 6.
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§27. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie  gminnym oraz innych ustawach, a także przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne;
2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;
4) apele  -  zawierające  formalnie  niewiążące  wezwanie  adresatów  zewnętrznych  do  określonego  postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
5) opinie - zawierające oświadczenie wiedzy oraz oceny.
3. Do  postanowień,  deklaracji,  stanowisk,  apeli  i opinii  ma  zastosowanie  tryb  zgłaszania  inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał, ustalony w Statucie.

§28. Rada odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§29. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie  dostarczenia  Radnym  materiałów,  w tym  projektów  uchwał,  dotyczących  poszczególnych punktów porządku obrad.
3. O  terminie,  miejscu  i proponowanym  porządku  obrad  sesyjnych  powiadamia  się  Radnych  najpóźniej  na 5 dni przed terminem obrad.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Urzędu Gminy Mierzęcice oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§30. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek Przewodniczącego Rady bądź Radnych, Rada  może  postanowić  o przerwaniu  sesji  i kontynuowaniu  obrad  w innym  wyznaczonym  terminie  na  drugim
posiedzeniu tej samej sesji. Może to nastąpić w szczególności ze względu:
a) na niemożność rozpatrzenia całości spraw porządku obrad jednej sesji,
b) uzasadnione rozszerzenie porządku obrad,
c) potrzebę dodatkowych materiałów, dużą liczbę dyskutantów, lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie bądź rozstrzygnięcie spraw.
2. Przewodniczący Rady postanawia o przerwaniu sesji w przypadkach stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy, bądź przewidywany termin jej zwołania. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona
Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§31. W  obradach  Rady  mogą  uczestniczyć  Sekretarz  Gminy  i Skarbnik  Gminy  oraz  pracownicy  Urzędu Gminy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień.

§32. 1. Posiedzenia Rady są jawne.
2. Jawność  oznacza  ponadto,  iż  podczas  obrad  na  sali  może  być  obecna  publiczność,  zajmująca  specjalnie w tym celu wyznaczone miejsca.

§33. 1. Wyłączenie  jawności  sesji  lub  jej  części  jest  dopuszczalne  jedynie  w przypadkach  przewidzianych w ustawach. O wyłączeniu jawności sesji Przewodniczący Rady informuje przed odczytaniem porządku obrad, co odnotowuje się w protokole obrad.
2. Wyłączenie jawności sesji oznacza, że obrady prowadzone są przy drzwiach zamkniętych tylko w obecności Radnych oraz osób wskazanych przez Przewodniczącego Rady.

§34. 1. Rada podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§35. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi konieczność, zastępuje go w obradach Wiceprzewodniczący Rady.
2. Rada  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  może  powołać  spośród  Radnych  komisję  skrutacyjną  do obliczania wyników głosowania jawnego oraz wykonywania innych czynności o podobnym charakterze.

§36. 1. Otwarcie  sesji  następuje  po  wypowiedzeniu  przez  Przewodniczącego  Rady  formuły  "Otwieram  ....  sesję Rady Gminy Mierzęcice"
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady i wyznacza nowy bądź przewidywany termin sesji.
3. Przewodniczący Rady może powołać spośród Radnych jednego lub więcej sekretarzy obrad i powierzyć im prowadzenie  listy  mówców,  rejestrowanie  zgłaszanych  wniosków,  obliczanie  głosowania  jawnego,  sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§37. Po  otwarciu  sesji  Przewodniczący  Rady  stawia  pytanie  o ewentualny  wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§38. 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) powołanie sekretarza obrad,
2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) informację Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym,
4) odpowiedzi na złożone interpelacje,
5) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
6) interpelacje i zapytania,
7) sprawy różne.
2. Porządek obrad sesji nadzwyczajnej może dotyczyć tylko spraw określonych we wniosku.

§39. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Radni składając interpelacje powinni formułować je jasno i zwięźle.
4. Interpelacje  składa  się  w formie  pisemnej  na  ręce  Przewodniczącego Rady;  Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź  na  interpelacje  jest  udzielana  w formie  pisemnej,  w terminie  30  dni  od  dnia  wniesienia interpelacji.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub osoby upoważnione przez Wójta.
7. Wójt  informuje  radnych  o złożonych  interpelacjach  i odpowiedziach  na  nie  na  najbliższej  sesji  Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
8. Zapytania  składa  się  w sprawach  aktualnych  problemów  Gminy,  a także  w celu  uzyskania  informacji o konkretnym stanie faktycznym.
9. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa przepisy ust. 4,5,6 stosuje się odpowiednio.

§40. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym punktem.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Radny może zabierać głos w dyskusji nad każdym punktem obrad.
5. Przewodniczący Rady może zabrać głos w każdym momencie obrad.

§41. 1. Przewodniczący  Rady  udziela  głosu  poza  kolejnością  w sprawie  wniosków  natury  formalnej, w szczególności dotyczących:
1) zmiany porządku obrad,
2) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
3) głosowanie bez dyskusji,
4) odroczenie dyskusji,
5) zamknięcia listy mówców,
6) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
7) przeliczenia głosów,
8) zarządzenia przerwy.
9) przerwanie sesji.
2. Przewodniczący  Rady  poddaje  wniosek  pod  głosowanie,  Rada  decyduje  w tych  sprawach  zwykłą większością  głosów,  z zastrzeżeniem  wniosku  określonego  w ust.  1 pkt  1,  który  winien  być  rozstrzygany bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
3. Wnioski dotyczące:
1) sprawdzenie listy obecności,
2) stwierdzenia quorum,
3) przejścia do porządku obrad,
przyjmuje się bez głosowania.

§42. 1. W trakcie dyskusji nad projektami uchwał Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności:
1) referującemu projekt uchwał,
2) przedstawicielom Komisji Rady, opiniujących projekt uchwały,
3) Wójtowi,
4) Radnym zgłaszającym się do dyskusji.
2. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców i rozpoczyna procedurę głosowania.

§43. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spośród publiczności po uprzednim zgłoszeniu się ich do zabrania głosu.

§44. 1. Przewodniczący  Rady  czuwa  nad  sprawnym  przebiegiem  obrad,  a zwłaszcza  nad  zwięzłością wystąpień Radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić Radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.
3. W  przypadku  stwierdzenia,  że  Radny  w swoim  wystąpieniu  wyraźnie  odbiega  od  przedmiotu  obrad  lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący Rady może przywołać mówcę „do rzeczy”.
4. Jeżeli  temat  lub  sposób  wystąpienia  albo  zachowania  Radnego  w oczywisty  sposób  zakłócają  porządek obrad,  bądź  uchybiają  powadze  sesji,  Przewodniczący  Rady  przywołuje  Radnego  „do  porządku”,  a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
5. Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady.
6. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady  może  nakazać  opuszczenie  sali  tym  osobom  spośród publiczności,  które  swoim  zachowaniem  lub  wystąpieniami  zakłócają  porządek  obrad  bądź  naruszają  powagę sesji.

§45. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę "Zamykam obrady”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§46. 1. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji dotyczące zwłaszcza obrad oraz bezpieczeństwa radnych i innych uczestników sesji zapewnia Wójt.
2. Do  wszystkich  osób  pozostających  na  miejscu  obrad  do  zakończenia  sesji  mają  zastosowanie  ogólne przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca.

§47. 1. Z  każdej  sesji  pracownik  Urzędu  Gminy,  wyznaczony  przez  Wójta,  sporządza  protokół  stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.
2. Protokół z sesji powinien zwierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i sekretarza,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych),
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”,
8) podpis przewodniczącego obrad i sekretarza obrad.
3. Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności radnych,
2) listę obecności zaproszonych gości,
3) podjęte uchwały,
4) protokoły komisji skrutacyjnej,
5) dokumenty złożone przez mówców na piśmie.
4. Protokoły  numeruje  się  kolejnymi  cyframi  rzymskimi  odpowiadającymi  numerom  sesji  danej  kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
5. Prowadzi się ciągłą numerację protokołów i uchwał przez całą kadencję.
6. Protokół wykłada się do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na każdej następnej sesji.
7. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu nie później niż na najbliższej sesji.
8. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek lub uzupełnień decyduje Rada.
9. W  celu  ułatwienia  sporządzenia  protokołu  z sesji  jej  przebieg  jest  rejestrowany  przy  pomocy  urządzeń utrwalających dźwięk. Zapis przechowywany jest przez okres 6 miesięcy od dnia przyjęcia protokołu.
10. Protokoły przechowuje się w Biurze Rady Gminy przez okres kadencji, a następnie podlegają archiwizacji zgodnie ze stosownymi przepisami.

§48. Każdy ma prawo wglądu do protokołu, chyba, że na podstawie odpowiednich przepisów dana sesja lub jej część odbyła się z wyłączeniem jawności zgodnie z § 33 niniejszego Statutu.

2. Uchwały


§49. Rada rozstrzyga sprawy na sesjach podejmując uchwały.

§50. Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić:
1) Wójt;
2) Komisje Rady;
3) Klub radnych;
4) Radny.

§51. 1. Projekt uchwały wnoszonej na sesję powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienie merytoryczne;
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
2. Projekt  uchwały  powinien  zostać  przedłożony  Radzie  wraz  z uzasadnieniem  podpisanym  przez projektodawcę.
3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

§52. 1. Projekty uchwał prezentuje na sesji przedstawiciel projektodawcy.
2. Opinie do poszczególnych projektów uchwał prezentują przedstawiciele Komisji stałych Rady lub Wójta.
3. Wnioski  zawarte  w opiniach  komisji  stałych  Rady,  nie  uwzględnione  przez  projektodawcę  jako autopoprawki, stają się wnioskami skierowanymi do Rady.
4. Projekt  uchwały  z uwzględnieniem  przyjętych  wniosków  odczytuje  Przewodniczący  Rady  i przeprowadza jego głosowanie.

§53. Uchwały  Rady  powinny  być  zredagowane  w sposób  zwięzły,  syntetyczny,  przy  użyciu  wyrażeń  w ich powszechnym  znaczeniu.  Należy  unikać  posługiwania  się  wyrażeniami  specjalistycznymi  lub  zapożyczonymi z języków obcych.

§54. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§55. 1. Uchwały  numeruje  się  uwzględniając  numer  sesji  (cyframi  rzymskimi),  kolejny  numer  uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.
2. Oryginały  uchwał  ewidencjonuje  się  w rejestrze  uchwał  i przechowuje  wraz  z protokołem  sesji  w Biurze Rady Gminy.
3. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

§56. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie  lub  zmiana  podjętej  uchwały  może  nastąpić  tylko  w drodze  odrębnej  uchwały  podjętej  nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych pomyłek.

3. Głosowanie

§57. 1. Rada podejmuje uchwały lub stanowiska w danej sprawie w głosowaniu jawnym, jawnym imiennym lub tajnym wymaganą przez prawo większością głosów: zwykłą, bezwzględną lub kwalifikowaną.
2. Rada może zarządzić głosowanie jawne imienne oraz głosowanie tajne tylko w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
3. W głosowaniu uczestniczą wszyscy Radni biorący udział w sesji.
4. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji na sesji.

§58. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie  jawne  zarządza  Przewodniczący  obrad  i przeprowadza  je  przy  pomocy  Sekretarza  obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujący się", sumuje je i porównując z listą obecności, względnie ze składem ustawowym, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczania głosów Przewodniczący obrad może powołać komisję skrutacyjną.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
5. Głosowanie  zwykłą  większością  głosów  oznacza,  że  przechodzi  uchwała  lub  wniosek,  która  uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów "wstrzymujących” nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
6. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi uchwała lub wniosek która uzyskała co  najmniej  jeden  głos  więcej  od  sumy  pozostałych  ważnie  oddanych  głosów,  to  znaczy  przeciwnych i wstrzymujących się.
7. Głosowanie  bezwzględną  większością  ustawowego  składu  Rady  oznacza,  że  przechodzi  uchwała  lub wniosek, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za uchwałą lub wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższa.

§59. Głosowanie  jawne  imienne  odbywa  się  w ten  sposób,  że  kolejno  wyczytywani  Radni  w porządku alfabetycznym przez Przewodniczącego obrad oddają swój głos, który wyczytujący powtarza do protokołu.

§60. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. W  głosowaniu  tajnym  Radni  głosują  za  pomocą  kart  ostemplowanych  pieczęcią  Rady,  przy  czym każdorazowo  Rada  ustala  sposób  głosowania,  a samo  głosowanie  przeprowadza  wybrana  z grona  Rady  komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§61. 1. Przewodniczący  obrad  przed  poddaniem  wniosku  pod  głosowanie  precyzuje  i ogłasza  Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji jego wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. Decyzję, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

§62. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie  nad  poprawkami  do  poszczególnych  paragrafów  lub  ustępów  uchwały  następuje  według  ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których
przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W  przypadku  przyjęcia  poprawki  wykluczającej  inne  poprawki  do  projektu  uchwały,  poprawek  tych  nie poddaje się pod głosowanie.
4. W  przypadku  zgłoszenia  do  tego  samego  fragmentu  projektu  uchwały  kilku  poprawek  stosuje  się  zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący  obrad  zarządza  głosowanie  w ostatniej  kolejności  za  przyjęciem  uchwały  w całości  ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 o czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§63. 1. W  razie,  gdy  wynik  głosowania  budzi  uzasadnione  wątpliwości  Rada  może  dokonać  reasumpcji głosowania.
2. Wniosek o reasumpcję może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
3. Reasumpcji nie podlegają wyniki głosowania imiennego.

Rozdział 7.
Kluby Radnych


§64. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub tworzyć może co najmniej trzech radnych.
3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych.
4. Informację o utworzeniu klubu, jego składzie osobowym oraz regulamin klubu przekazuje się w terminie 14 dni  od  daty  utworzenia  lub  dokonania  zmian  Przewodniczącemu  Rady,  który  powiadamia  o tym  Radę  na najbliższej sesji.
5. Regulaminy  klubów  nie  mogą  być  sprzeczne  ze  Statutem  oraz  powszechnie  obowiązującymi  przepisami prawa.


Rozdział 8.
Komisje Rady


§65. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnych oraz skład osobowy określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§66. 1. Komisje  stałe  działają  zgodnie  z rocznym  planem  pracy  przedłożonym  Radzie  na  dany  rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.
2. Plany pracy Komisji winny zawierać tematykę prac oraz terminy ich realizacji.
3. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§67. Do zadań komisji stałych należy:
1) opiniowanie projektów uchwał,
2) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady w zakresie kompetencji komisji,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę.

§68. 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę.
2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) ustalenie terminu i porządku posiedzeń,
2) zwołanie posiedzeń komisji,
3) zapewnienie przygotowania członkom komisji niezbędnych materiałów,
4) kierowanie obradami komisji.
3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
4. W  przypadku  nieobecności  przewodniczącego  komisji  lub  gdy  zachodzi  konieczność,  jego  obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego komisji.
5. Radny może być członkiem najwyżej dwóch Komisji stałych, a przewodniczącym tylko jednej Komisji.
6. Radny może być odwołany ze składu Komisji na jej wniosek w przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków w pracach Komisji.
7. Radny  może  zrezygnować  z członkostwa  w Komisji.  Złożenie  rezygnacji  w formie  pisemnej  staje  się skuteczne z chwilą przedłożenia Radzie.

§69. 1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności uczestniczy co najmniej połowa składu Komisji.
2. Z posiedzenia Komisji sekretarz sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący komisji i sekretarz.
3. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerom komisji w danej kadencji, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
4. Protokoły składane są do wglądu w Biurze Rady w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia Komisji.

§70. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§71. Przewodniczący  Komisji  stałych  przedkładają  Radzie  sprawozdanie  z działalności  Komisji  za  rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

§72. 1. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby.
2. Na  wniosek  Przewodniczącego  Rady,  Wójta,  lub  co  najmniej  25%  ustawowego  składu  Komisji  jej przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Komisji jest dostępna w Biurze Rady co najmniej 3 dni przed jej posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach można skrócić termin powiadomienia.
4. Komisje  podejmują  rozstrzygnięcia  w formie  opinii  i wniosków,  które  są  przedkładane  do  wykorzystania Wójtowi lub Radzie.

§73. 1. Komisje  Rady  mogą  odbywać  wspólne  posiedzenia.  Przewodniczącego  obrad  i sekretarza  ustalają między sobą przewodniczący komisji.
2. Za prawomocne obrady Komisji, uznaje się jeżeli z każdej Komisji uczestniczy co najmniej połowa składu Komisji.
3. Posiedzenie  wspólne  Komisji  może  również  zwołać  Przewodniczący  Rady  w celu  przeanalizowania aktualnych i ważnych spraw Gminy.
4. Z  posiedzenia  połączonych  Komisji  sporządza  się  wspólny  protokół,  który  podpisują  wszyscy Przewodniczący Komisji i sekretarz, postanowienia § 69 ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 9.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej


1. Organizacja Komisji Rewizyjnej


§74. 1. Komisja  Rewizyjna  jest  obligatoryjną  stałą  komisją  powoływaną  w celu  kontrolowania  działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
2. Celem  działań  kontrolnych  jest  dostarczenie  Radzie  informacji  niezbędnych  dla  oceny  działalności  Wójta i gminnych  jednostek  organizacyjnych,  zapobieganie  niekorzystnym  zjawiskom  w działalności  kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja  Rewizyjna  bada  i ocenia  na  polecenie  Rady,  materiały  z kontroli  działalności  Wójta  i jednostek organizacyjnych  gminy,  dokonywanych  przez  inne  podmioty.  Powyższe  dotyczy  także  materiałów  z kontroli zewnętrznych.
4. Komisja  Rewizyjna  wydaje  opinie  w przypadkach  i na  zasadach  określonych  w ustawach  i w  niniejszym Statucie.

§75. 1. Komisja Rewizyjna, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi na działalność Wójta oraz na  działalność  kierowników  gminnych  jednostek  organizacyjnych,  występuje  odpowiednio  do  Wójta  albo właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska.
2. Komisja  Rewizyjna,  po  uzyskaniu  stanowiska  o którym  mowa  w ust.  1,  oraz  po  przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zajmuje stanowisko w sprawie oraz przekazuje je Radzie.


2. Skład Komisji Rewizyjnej

§76. 1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z przewodniczącego,  zastępcy  przewodniczącego,  sekretarza  oraz pozostałych członków w liczbie 2, wybieranych wyłącznie spośród Radnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na  wniosek  klubu  radnych  utworzonego  po  powołaniu  Komisji  Rewizyjnej  jej  skład  powiększa  się o przedstawiciela tego klubu.
3. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Komisji Rewizyjnej.
4. Zastępcę przewodniczącego Komisji oraz sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna.

§77. 1. Skład  osobowy  Komisji  Rewizyjnej  powołuje  się  w drodze  uchwały  podejmowanej  zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Każdy klub radnych może zgłosić po jednym przedstawicielu do składu Komisji Rewizyjnej.
3. Pozostałych  członków  Komisji  Rewizyjnej  w ilości  nie  przekraczającej  ogólnej  liczby  członków  Komisji, o której mowa w § 76 ust. 1, wyłania Rada spośród kandydatów zgłoszonych przez Radnych.
4. Powiększenie  składu  Komisji  Rewizyjnej,  o którym  mowa  w §  76  ust.  2 następuje  w trybie  określonym w ust.1.
5. Odwołanie członka ze składu Komisji Rewizyjnej następuje w razie:
1) wniosku Komisji w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków w pracach Komisji Rewizyjnej,
2) rozwiązania klubu radnych,
3) złożenia przez klub radnych wniosku o odwołanie jego przedstawiciela ze składu Komisji Rewizyjnej.

§78. 1. Zadania Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej polegają na prowadzeniu posiedzeń, koordynowaniu pracy  Komisji  i powołanych  ekspertów,  organizacji  współpracy  z jednostkami  kontrolowanymi  oraz reprezentowaniu Komisji na zewnątrz.
2. W  razie  nieobecności  Przewodniczącego  Komisji  lub  gdy  zachodzi  konieczność,  zastępuje  go  Zastępca Przewodniczącego Komisji.
3. Zadania  Sekretarza  polegają  na  protokołowaniu  i prowadzeniu  dokumentacji  z pracy,  przygotowywaniu materiałów z posiedzenia oraz okresowych sprawozdań z pracy.

§79. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji, w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W  sprawie  wyłączenia  Zastępcy  Przewodniczącego  Komisji  oraz  poszczególnych  członków  decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony  członek  Komisji  Rewizyjnej  może  odwołać  się  na  piśmie  od  decyzji  o wyłączeniu  do  Rady – w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
5. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  brać  udziału  w głosowaniu  jeżeli  dotyczy  ono  ich  interesu prawnego.

§80. 1. Komisja  Rewizyjna  obraduje  na  posiedzeniach  zwoływanych  przez  Przewodniczącego  Komisji zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarę potrzeb.
2. Na wniosek Rady, Przewodniczącego Rady, Regionalnej Izby Obrachunkowej lub co najmniej 2 członków Komisji  Rewizyjnej  jej  Przewodniczący  jest  zobowiązany  zwołać  posiedzenie  Komisji  w terminie  7 dni  od złożenia wniosku.
3. Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.
4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji Rewizyjnej:
1) Radnych nie będących członkami Komisji,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.

§81. Komisja  Rewizyjna  może  korzystać  z porad,  opinii  i ekspertyz  osób,  posiadających  wiedzę  fachową i odpowiednie uprawnienia w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej.

§82. Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w obecności  co  najmniej  połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

3. Zadania kontrolne

§83. 1. Komisja  Rewizyjna  kontroluje  działalność  Wójta,  jednostek  organizacyjnych  gminy  oraz  jednostek pomocniczych gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja  Rewizyjna  bada  w szczególności  gospodarkę  finansową  kontrolowanych  podmiotów,  w tym wykonanie budżetu gminy.

§84. 1. Komisja  Rewizyjna  rozpatruje  sprawy  wynikające  z planu  jej  pracy  oraz  inne  sprawy  zlecone  przez Radę.
2. Sprawy  do  rozpatrzenia  przez  Komisję  Rewizyjną  mogą  być  wnoszone  na  sesjach  Rady,  a także  poza sesjami przez Radnych w formie pisemnej do sekretarza Komisji.
3. Pisemny  wniosek  o przeprowadzenie  doraźnej  kontroli  winien  zawierać  uzasadnienie  przeprowadzenia kontroli, przedmiot i cel kontroli.
4. Wniosek powinien uzyskać akceptację Rady zwykłą większością głosów.
5. O terminie zamierzonej kontroli, poza kontrolą wynikającą z planu pracy Komisji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej.

§85. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  –  obejmujące  całość  działalności  kontrolowanego  podmiotu  lub  obszerny  zespół  działań  tego podmiotu;
2) problemowe  –  obejmujące  wybrane  zagadnienia  lub  zagadnienie  z zakresu  działalności  kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki.

§86. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej nierozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisję. Powyższe dotyczy także wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja  Rewizyjna  jest  obowiązana  do  przeprowadzenia  kontroli  w każdym  przypadku  podjęcia  takiej decyzji przez Radę.

§87. 1. Postępowanie  kontrolne  przeprowadza  się  w sposób  umożliwiający  bezstronne  i rzetelne  ustalenie stanu  faktycznego  w zakresie  działalności  kontrolowanego  podmiotu,  rzetelne  jego  udokumentowanie  i ocenę  kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 83 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako  dowód  może  być  wykorzystane  wszystko,  co  nie  jest  sprzeczne  z prawem.  Jako  dowody  mogą  być wykorzystane  w szczególności:  dokumenty,  wyniki  oględzin,  zeznania  świadków,  opinie  biegłych  oraz  pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
4. Czynności kontrolnych dokonuje się w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

§88. 1. Czynności  kontrolne  nie  mogą  powodować  zatrzymania  normalnego  toku  pracy  jednostek kontrolowanych.
2. Członek Komisji Rewizyjnej, podczas kontroli, podlega przepisom o bezpieczeństwie i higieny pracy oraz zobowiązany  jest  do przestrzegania przepisów o ochronie  informacji  niejawnych,  o ochronie  danych osobowych
oraz  innych  przepisów,  z których  wynikają  rygory  szczególnego  postępowania  z informacjami  pozyskanymi w trakcie kontroli.

§89. 1. Kierownik  kontrolowanego  podmiotu  obowiązany  jest  zapewnić  warunki  i środki  niezbędne  dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik  kontrolowanego  podmiotu  obowiązany  jest  w szczególności  przedkładać  na  żądanie kontrolujących  dokumenty  i materiały  niezbędne  do  przeprowadzenia  kontroli  oraz  umożliwienia  kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik  kontrolowanego  podmiotu,  który  odmówi  wykonania  czynności,  o których  mowa  w ust.  1 i  2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osób kontrolujących pisemnego wyjaśnienia.
4. Na  żądanie  kontrolujących,  kierownik  kontrolowanego  podmiotu  obowiązany  jest  udzielić  ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust. 3.

§90. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie powiadamiają o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające
zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Wójta kontrolujący zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady.

4. Protokoły


§91. 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
2. Niezależnie od protokołu z posiedzenia, Komisja Rewizyjna sporządza protokół z przebiegu kontroli, który podpisują wszyscy członkowie komisji rewizyjnej biorący udział w czynnościach kontrolnych.
3. Protokół  z przebiegu  kontroli  ujmuje  fakty  służące  do  oceny  jednostki  kontrolowanej,  w tym  szczególnie określa:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imię i nazwisko kierownika;
3) imię i nazwisko osób kontrolujących;
4) przedmiot kontroli;
5) czas trwania kontroli;
6) stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości;
7) wykorzystane dowody;
8) stanowisko Komisji Rewizyjnej;
4. Komisja  Rewizyjna  przekazuje  po  jednym  egzemplarzu  protokołu  Przewodniczącemu  Rady,  Wójtowi i kierownikowi  kontrolowanej  jednostki,  którzy  są  zobowiązani  w ciągu  dwóch  tygodni  przedstawić  na  piśmie swoje stanowisko w danej sprawie i przekazać je do Komisji Rewizyjnej. Brak odpowiedzi w oznaczonym terminie traktowany jest jak zgoda na treść protokołu.
5. Przed  posiedzeniem  Rady  na  którym  mają  być  prezentowane  wyniki  pracy  Komisji  Rewizyjnej,  Radni otrzymują wnioski pokontrolne najpóźniej wraz z materiałami na sesję.
6. Propozycje  zaleceń  pokontrolnych  Komisja  Rewizyjna  przedstawia  Radzie  do  zatwierdzenia  w formie projektu uchwały.

§92. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi,  o których  mowa  w ust.  1 składa  się  w terminie  7 dni  od  daty  przedstawienia  kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej


§93. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie plan pracy na dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej :
- terminy odbywania posiedzeń
- terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

§94. 1. Komisja  Rewizyjna  składa  Radzie  –  w terminie  do  dnia  31  stycznia  każdego  roku  –  roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję,
4) wykaz wyłączeń, o których mowa w § 79 Statutu,
5) wykaz analiz kontroli dokonywanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli.

Rozdział 10.
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich


§95. Dostęp  do  dokumentów  publicznych  Gminy  jest  swobodny  i pełny  z zastrzeżeniami wynikającymi z ustaw.

§96.
Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§97.
1. Dokumenty oraz inne informacje publiczne z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia pracownik ds. obsługi Rady Gminy w dniach i godzinach pracy Urzędu lub w inny sposób i w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji.
2. Dokumenty  oraz  inne  informacje  publiczne  z zakresu  działania  Wójta  oraz  Urzędu  Gminy  udostępniają pracownicy  Urzędu  właściwi  ze  względu  na  przedmiot  sprawy  w dniach  i godzinach  pracy  Urzędu  Gminy  lub w sposób i w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji.

§98. W  sprawach  nieuregulowanych w Rozdziale 10 mają  zastosowanie  przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe.


§99. Zmiany Statutu następują w trybie jego przyjęcia.

§100. Traci moc Uchwała NR XXVI/260/2013  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.

§101.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§102.
Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.08.2013 15:10