Uchwała Rady Gminy - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr VI/49/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 lutego 2003 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 109, 111, 116, 124, 128 ust. 2 pkt. 1 i 134 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 1998 roku Nr 155, poz. 1014, z póź. zm./ Rada Gminy Mierzęcice uchwala co, następuje:

 1. Zwiększyć dochody gminy na rok 2003 o kwotę 229.804,- zł /Słownie zł: Dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset cztery
  w tym:
  Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa   90.000,-zł
  Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami   90.000,-zł
       §  244 - Dotacje otrzymane z funduszt celowych na realizację zadańbieżących jednostek sektora finansów publicznych    90.000,-zł
  Dział 758 - Różne rozliczenia   - 139.804,- zł
  Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego   139.220,-zł
       §  292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa   139.200,-zł
  Rodz. 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin  584,-zł
       §  292   -  Subwencje ogólne z bidżetu państwa 584,- zł
 2. Zwiększyć dochody gminy na rok 2003 o kwotę 95.591,-zł/ Słownie zł: Dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden/
  w tym:
  Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne 95.591,-zł
  Rodz. 75802 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  95.591,-zł
      §      001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych  95.591,-zł
  Plan dochodów po zmianach - 9.485.079,-zł
 3. Zwiększyć wydatki gminy na rok 2003 o kwotę 124.213,-zł / Słowniezł: Sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzynaście/
  w tym:
  Dział 600 - Transport i łączność  44.213,-zł
  Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne  44.213,-zł
        § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44.213,-zł
  Dział 700 - Gospodarka miezkaniow  90.000,-zł
  Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  90.000,-zł
      §   4270 - Zakup usług remontowych  90.000,-

  Plan wydatków po zmianach - 9.618.054,- zł
 4. Dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działaniami zgodnie  załąvcznikiem nr 1.
 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Gminy - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.10.2003 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.04.2004 11:16 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
13.10.2003 14:41Dodano załącznik "Załącznik Nr1"
(Przemysław Krawczyk)
13.10.2003 14:40 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
13.10.2003 13:44 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)