OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Mierzęcice, do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, fax 032 2887055, e-mail: gmina@mierzecice.pl, www.mierzecice.pl.
    2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje:
taki jak w pkt. I.1).
    3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację:
taki jak w pkt. I.1).
    4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1)    Opis
    1.2)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania kaplicy katechetycznej na bibliotekę publiczną wraz z budowa parkingu.
    1.3)  Opis przedmiotu zamówienia:
Zmiana konstrukcji dachu, przebudowa pomieszczeń, likwidacja płyty balkonowej, przebudowa klatki schodowej, montaż platformy dźwigowej, wymiana instalacji wod.-kan., gazowej, wymiana stolarki, docieplenie, budowa parkingu, zagospodarowanie terenu, wyposażenie obiektu w sprzęt i meble.
   1.4)  Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Mierzęcice, ul. Wolności 62A.
    1.5)  Nomenklatura
    1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):
45.21.23.30-8
    1.6)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
Nie.
    1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
Nie.
     2)    Wielkość lub zakres zamówienia
    2.1)  Wartość lub zakres zamówienia: Zmiana konstrukcji dachu, przebudowa pomieszczeń, likwidacja płyty balkonowej, przebudowa klatki schodowej, montaż platformy dźwigowej, wymiana instalacji wod.-kan., gazowej, wymiana stolarki, docieplenie, budowa parkingu, zagospodarowanie terenu, wyposażenie obiektu w sprzęt i meble.

    3)    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.10.2006.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)  Wymagane wadium:
10.000,00 zł.
    2)    Warunki uczestnictwa
    2.1)  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.
SEKCJA IV: TRYBY
 IV.1)    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
    1.2)  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
    1.3)  Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
    2)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
    3)    Informacje administracyjne
    3.1)  Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
dostępne do 06.04.2006, cena – 30,00 zł.
    3.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.04.2006 godzina 12:00.
     3.3)  Termin związania ofertą:
60dni od ostatecznego terminu składania ofert.
    3.4)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
12.04.2006, godzina 12:30, Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, sala posiedzeń (pok. nr 20).
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
 VI.1)    Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
      2)    Data przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP: 17.02.2006.

 

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania kaplicy katechetycznej na bibliotekę publiczną wraz z budową parkingu.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:07.03.2006 14:15
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.03.2006 14:20