UCHWAŁA NR XXXVII/245/2006
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 23 stycznia 2006r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mierzęcice.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./Rada Gminy Mierzęcice

uchwala


§ 1


Przyjąć Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mierzęcice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.02.2006 12:18
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.02.2006 12:18