UCHWAŁA NR XXVI/255/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 22 maja 2013 r.


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                               /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:29.05.2013 16:10
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:29.05.2013 16:13