UCHWAŁA NR XXVI/254/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 116 051,87 zł, w tym:
- dochody bieżące: 17 577 275,67 zł
- dochody majątkowe: 19 538 776,20 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 41 194 034,48 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 17 404 825,30 zł
- wydatki majątkowe: 23 789 209,18 zł

§ 3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.077.982,61 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- kredyty, w wysokości 0,00 zł
- pożyczki, w wysokości 3 916 594,16 zł
- obligacje komunalne, w wysokości 93 422,71 zł
- wolne środki w wysokości 67 965,74 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 7 484 559,90 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 3 406 577,29 zł na 2013 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”

§4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00zł

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4 077 982,61 zł

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 406 577,29zł”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                               /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:27.05.2013 16:07
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:31.10.2013 07:59