Ogłoszenie


Wójt Gminy Mierzęcice
ogłasza


konkurs otwarty na realizację w 2006 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wspierania/powierzenia wykonania zadania.


Konkurs obejmuje zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” obejmuje:

- organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych w klubach sportowych

- udział we współzawodnictwie sportowym,

- organizowanie zawodów i imprez sportowych.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 60.000,- zł. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2005 r. przeznaczona została kwota 48.010,- zł.

Dotacje przyznane zostaną po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Oferta konkursowa powinna zawierać następujące dane:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania,

- kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego zadanie dotyczy,

- informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł,

- deklarację odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

- załączniki: aktualny wyciąg lub potwierdzona kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, kserokopia statutu, akt własności lub umowa najmu, użyczenia, dzierżawy obiektu, w którym realizowane będą zadania.


Termin realizacji zadania :15 marca – 10 grudnia 2006 r.


Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.


Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć na formularzu ofertowym /dostępnym w Urzędzie Gminy Mierzęcice/ w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na dotację w 2006 r. – Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” w terminie do dnia 07 marca 2006 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.


Konkurs oraz rozpatrzenie wniosków na dotację w 2006 roku przeprowadzi powołana komisja przetargowa. Przy rozpatrywaniu ofert komisja:

- oceni możliwość realizacji zadania przez starającego się podmiot o przyznanie dotacji,

- oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- dokona wyboru rodzaju zadania oraz podziału środków dostępnych na realizację zadania.


Oferty na realizacje zadań będą rozpatrzone w terminie do dnia 13 marca 2006 r. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

inż. Stanisław Paks   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie konkursu na realizację w 2006 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.02.2006 11:21
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.02.2006 11:31