Uchwała Nr IV/46/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 17 stycznia 2003 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 420 i 421 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1.

Zatwierdzić zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok w kwotach:

przychody - 20.000,- zł

wydatki -30.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:13.10.2003 12:04
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:18