UCHWAŁA NR XXIV/229/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 26 marca 2013 r.


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Mierzęcice  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonać  zmian  w wykazie  przedsięwzięć  wieloletnich  zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do  niniejszej uchwały.

§3. Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Dokonać  zmiany  Uchwały  Nr  XXII/221/2012  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  27  grudnia  2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice w następujący sposób:

§ 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2.  Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  zaciągania  zobowiązań  z tytułu  umów,  których  realizacja  w roku budżetowym  i w  latach  następnych  jest  niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i z  których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 1.000.000,00 zł dla każdej umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy."

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:29.03.2013 11:24
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:29.03.2013 11:27