UCHWAŁA NR XXIV/228/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 26 marca 2013 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w sposób  określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 067 441,94 zł, w tym:

 • dochody bieżące: 17 528 665,74 zł
 • dochody majątkowe: 19 538 776,20 zł


§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 41 138 924,55 zł, w tym:

 • wydatki bieżące: 17 349 715,37 zł
 • wydatki majątkowe: 23 789 209,18 zł


§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 071 482,61 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

 • kredyty, w wysokości 0,00 zł
 • pożyczki, w wysokości 3 916 594,16 zł 
 • obligacje komunalne, w wysokości 93 422,71 zł
 • wolne środki w wysokości 61 465,74 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 7 478 059,90 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 3 406 577,29 zł na 2013 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”

§4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00zł
 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4 071 482,61 zł
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 406 577,29zł”

do § 12 dodaje się zapis:
"- zaciągania zobowiązań z tytułu umów wykraczających poza rok budżetowy, które nie są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, do wysokości 2 500 000,00 zł dla każdej umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata."

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:29.03.2013 11:22
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:29.03.2013 11:23