Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mierzęcice na dzień 10 listopada 2005.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
Gminy Mierzęcice
na dzień 1O listopada 2005


Mienie komunalne na dzień 12 listopada 2005 roku obejmowało:
- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 95 ha 9243 m. kw.,

- zabudowania w Mierzęcicach przy ulicy Wolności, tj. budynek mieszkano - admi
nistracyjno - usługowy, budynek gospodarczy, ogrodzenie, chodnik i osadnik bezodpływowy,
- ośrodek wczasowy składający się z 3 domków drewnianych, 3 domków murowa
nych, budynku magazynowo-sanitarnego, bramy i ogrodzenia,
- hydroforni wraz z hydroforem na działkach o powierzchni 1226 m. kw., których
gmina jest użytkownikiem wieczystym,
- hala sportowa i boisko.


Gmina Mierzęcice jest właścicielem:
- 25 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego o wartości 2.500,- zł,

- 50 akcji „AGROTUR” o wartości 5.000,- zł,

- 500 akcji Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Sosnowcu o wartości 5.000,- zł.


Do 10 listopada 2005 roku gmina sprzedała:
- w trybie przetargowym 1 nieruchomość o łącznej powierzchni 1 ha 6550 m. kw.,
w obrębie wsi Toporowice.
- nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność osoby
fizycznej dotyczącym nieruchomości o powierzchni 289 m. kw. w obrębie wsi Boguchwałowice.


W 2005 roku Gmina dokonała zamiany nieruchomości o pow. 5438 m. kw. z osobą fizyczną na nieruchomość o pow. 5462 m.kw. w obrębie wsi Sadowie.

Gmina nabyła grunty o łącznej powierzchni 8 ha 9370 m. kw., w tym:
obręb wsi Nowa Wieś
- w drodze darowizny nieruchomość o pow. 8 ha 3398 m. kw. zabudowaną drogami osiedlowymi,

obręb wsi Mierzęcice – w drodze darowizny nieruchomość o pow. 900 m. kw. zabudowaną budynkiem „Katechetki”; zakupioną po obniżonej cenie nieruchomość o pow. 1224 m. kw. zabudowaną budynkiem byłego Komisariatu Policji

obręb wsi Toporowice - w wyniku zrzeczenia się osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną o pow. 1843 m. kw. i nieodpłatnie przekazaną decyzją Wojewody Śląskiego nieruchomość niezabudowana o pow. 2005 m. kw


Na dzień 10 listopada 2005 roku powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 103 ha 1798 m. kw. oraz 1226 m. kw. w użytkowaniu wieczystym.


Z ogólnej powierzchni gruntu skomunalizowanego wydzierżawiono grunty o pow. 14 ha 3283 m. kw. W użytkowanie wieczyste oddano grunty o pow. 1ha 0282 m. kw.

W trwałym zarządzie Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej znajdują się grunty o powierzchni 6787 m.kw.


Od 1 stycznia 2005 r. do 10 listopada 2005 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:
- sprzedaży gruntów 50.400,- zł,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.344,- zł,

- dzierżaw 4.159,- zł,

- prawa użytkowania wieczystego i zarządu 24.587,- zł.


Na rok 2006 planowane wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym wynoszą 280.000,- zł i obejmują:
- sprzedaż gruntu w trybie przetargowym i odpłatne przekazanie gruntu na
budowę drogi S 1 w łącznej kwocie 250.000,- zł,
- opłata za trwały zarząd i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
25.000,-zł,
- czynszów dzierżawnych i pozostałych dochodów w kwocie 5.000,- zł


Od 1 stycznia 2005 r. do 10 listopada 2005 roku poniesione wydatki obejmują:
- zakup nieruchomości po obniżonej cenie oraz dopłata do zamiany nieruchomości
na kwotę 4.564,- zł,
- wydatki na przygotowanie działek do zbycia oraz opłaty notarialne 29.863,- zł

- koszty zakupu materiałów i roboty remontowe w budynku stanowiącym
własność gminy oraz zabezpieczenie hali sportowej - 39.324,- zł.
- przygotowanie dokumentacji oraz wniosków na pozyskanie środków z programów
UE – 95.726,- zł.


Planowane wydatki na rok 2006 w kwocie 1.087.266,- zł obejmują wydatki bieżące tj. koszty operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów koszty przygotowania działek do zbycia oraz rozgraniczeń oraz wydatki majątkowe dot. rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania otrzymanej nieodpłatnie kaplicy katechetycznej oraz termomodernizacji budynku GOK w Mierzęcicach.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mierzęcice na dzień 10 listopada 2005.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2005 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż