Mierzęcice, dnia 19.02.2013 r.INFORMACJA


o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 15 stycznia 2013 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęło łącznie 8 ofert:


 1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 3 oferty.
 2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację wyjazdów turystyczno - krajoznawczych oraz zajęć sportowo - ruchowych” - 5 ofert.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez organizację zajęć sportowych oraz ruchowych, wyjazdów turystycznych a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 50.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 30.000 zł.


Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.

Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej i merytorycznej spełniły wszystkie złożone oferty. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:


Zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”


 1. Gminny Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 34.000 zł.

 2. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 5.000 zł.

 3. Klub Sportowy ,,ZAPORA” - kwota dotacji 11.000 zł.


Zadanie nr 2 ,,Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację wyjazdów turystyczno - krajoznawczych oraz zajęć sportowo - ruchowych”

 1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Toporowic - kwota dotacji 8250.00 zł

 2. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice - kwota dotacji 8.050 zł.

 3. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce ,,Nad Czarną Przemszą” - kwota dotacji 7.700 zł.

 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” - kwota dotacji 2.000 zł.

 5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 13 Nowa Wieś - kwota dotacji 4.000 zł

 

Wójt Gminy Mierzęcice   

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:20.02.2013 15:58
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.02.2013 15:58