Uchwała Nr XXXV/234/2005
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 2 grudnia 2005 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/165/2004 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie: uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2005 i lata następne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz.U z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm./, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682/ art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn, zm./


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1.


W uchwale Nr XV/165/2004 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie:

uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2005 i lata następne w § 2 dokonać zmiany wzorów deklaracji podatkowych dla osób prawnych na:

 

                    podatek rolny – załącznik Nr 4

                    podatek leśny – załącznik Nr 5

                    podatek od nieruchomości – załącznik Nr 6.


§ 2.


Pozostałe unormowania uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/2004 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia wzorów deklaracji na podatki rolny, lesny i od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:07.12.2005 12:50
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.12.2005 12:54