UCHWAŁA NR XXIII/225/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 23 stycznia 2013 r.


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Mierzęcice  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonać  zmian  w wykazie  przedsięwzięć  wieloletnich  zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do  niniejszej uchwały.

§3. Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.01.2013 08:20
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.01.2013 08:22