UCHWAŁA NR XXIII/224/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 23 stycznia 2013 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2013  rok  w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.


Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 104 967,70 zł, w tym:

 • dochody bieżące: 17 586 647,74 zł
 • dochody majątkowe: 19 518 319,96 zł

§2. Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2013  rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 2 załączonej do Uchwały.


Plan wydatków po zmianach wynosi: 41 118 758,90 zł, w tym:

 • wydatki bieżące: 17 348 761,37 zł
 • wydatki majątkowe: 23 769 997,53 zł

§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w następujący sposób:
§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.013.791,20 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

 • kredyty, w wysokości 0,00 zł 
 • pożyczki, w wysokości 3 916 594,16 zł
 • obligacje komunalne, w wysokości 93 422,71 zł
 • wolne środki w wysokości 3 774,33 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 7 420 368,49 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 3 406 577,29 zł na 2013 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”
§4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00zł
 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4 013 791,20 zł
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 406 577,29zł”

§11 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:

 • ogólną w wysokości 80.400,00 zł
 • celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42.000,00 zł”

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.01.2013 08:16
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.01.2013 08:19