341/ZP-9/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

Urząd Gminy, 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95, woj. śląskie,

pow. będziński, tel. 032 288 - 79 - 00, fax 032 288 - 70 - 55

www.mierzecice.pl , e-mail: gmina@mierzecice.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie elewacji sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mierzęcicach

Miejsce realizacji: Mierzęcice, ul. Wolności 68.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 30.11.2003

Wadium - 1500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 4 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Grzegorz Gawroński,

e-mail: ggawronski@mierzecice.pl,

tel. 032 288-79-00 wewn. 115,

lok. 4,

w godz. 800 - 1500

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 22.

Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2003 o godzinie 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2003 o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego, lok. 20.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na wykonanie elewacji sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mierzęcicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.09.2003 10:29
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.12.2004 12:34