Mierzęcice: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice
Numer ogłoszenia: 273521 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257319 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Mierzęcice polegającej na dowozie i odwozie dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach oraz do Gimnazjum w Nowej Wsi w okresie od 2 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii letnich i zimowych. Trasa: Najdziszów (koniec ul. Topolowej - początek ul. Krótkiej) - Nowa Wieś ul. Wojska Polskiego, ul. Zawadzkiego - Mierzęcice Osiedle. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Przewozowa TAS, Sroka Tadeusz, Sroka Adam Spółka Jawna, ul. Bazaltowa 34, 41-943 Piekary Śląskie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 259,20

Oferta z najniższą ceną: 259,20 / Oferta z najwyższą ceną: 480,00

Waluta: PLN.

                                                            Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:28.12.2012 14:52
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:28.12.2012 14:52