UCHWAŁA NR XXII/221/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 grudnia 2012 r.


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice

     Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mierzęcice obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
2) przychody  i rozchody  budżetu,  z uwzględnieniem  długu  zaciągniętego  i planowanego  do  zaciągnięcia  oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
3) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mierzęcice, w tym:

1) programy, projekty i zadania bieżące;
2) programy, projekty i zadania majątkowe;
3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.


§2. 1. Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  zaciągania  zobowiązań  w zakresie  przedsięwzięć  określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

 
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§4. Traci  moc  Uchwała  Nr  XIV/111/2011  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  28  grudnia  2011  r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:02.01.2013 15:10
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.01.2013 07:55