UCHWAŁA NR XXI/185/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 listopada 2012 r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok oraz zwolnień od tego podatku


       Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1,  art.  41  ust.  1,  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust.4, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:


§1. Stawki podatku od środków transportowych przyjąć w wysokości jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5  tony  do  mniej  niż  12  ton  wykorzystywane  wyłącznie  na  cele  rolnicze  przez  podatników  podatku rolnego. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek rolnika.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice. 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok oraz zwolnień od tego podatku.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.11.2012 15:03
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:23.11.2012 15:03