UCHWAŁA NR XXI/184/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 listopada 2012 r.


w sprawie: uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.),  art.  5 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala


§1. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2013:

1) Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,84 zł
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni 4,51 zł
 3. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” od 1 m² powierzchni 0,12 zł
 4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
  pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,23 zł

2) Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,70 zł
 2. związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 20,03 zł
 3. zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siewnym  od  1 m² powierzchni użytkowej 10,58 zł
 4. związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,57 zł
 5. domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² powierzchni użytkowej 7,66 zł
 6. garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 5,02 zł
 7. budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 3,34 zł
 8. pozostałych  budynków  lub  ich  części,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 4,67 zł

3) Od budowli – 2% ich wartości.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice. 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.11.2012 15:02
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.01.2013 15:03