UCHWAŁA NR XXII/216/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 grudnia 2012 r.


w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związkuz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (Dz.  U.  z 2012  r.  poz.  391)  i rozporządzeniem  Ministra Środowiska  z dnia  14  marca  2012  r.  w sprawie  szczegółowego  sposobu  określania  wymagań,  jakie  powinien spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o uzyskanie  zezwolenia  w zakresie  opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i transportu  nieczystości  ciekłych  (Dz.  U.  z 2012  r.  poz.  299)  oraz  po  przeprowadzeniu konsultacji  określonych  uchwałą  Nr  IV/21/2010  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  29  grudnia  2010  r.  w sprawie określenia  zasad  i trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  na  terenie  Gminy  Mierzęcice  z radami działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi  w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  poz.  1536  z późn.  zm.)  w przedmiocie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 599).


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:

 

§1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mierzęcice, powinien spełniać następujące wymagania dotyczące:

1. Wyposażenia  technicznego,  pojazdów  asenizacyjnych  przeznaczonych  do  świadczenia  usług  oraz  bazy technicznej:


1) posiadany  pojazd  lub  pojazdy  asenizacyjne  powinny  spełniać  wymagania  techniczne  określone  w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
2) posiadany pojazd lub pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
3) posiadany  pojazd  lub  pojazdy  asenizacyjne  powinny  być  oznakowane w sposób  trwały  i widoczny, umożliwiajacy identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,
4) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych z możliwością wykonania obsługi technicznej i sanitarnej (mycie oraz dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych. Ponadto baza transportowa powinna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikajace z odrębnych przepisów prawa,
5) w przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych we  własnej  bazie  transportowej  przedsiębiorca  powinien  dysponować  prawem  do  wykonywania  obsługi sanitarnej  pojazdów,  w miejscu  należącym  do  innego  podmiotu  gospodarczego  (odpowiednio udokumentowane).


2. Zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:


1) uporządkowania  i dezynfekcji  miejsc  zanieczyszczonych  nieczystościami  ciekłymi  podczas  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) opróżniania,  mycia,  odkażania  i dezynfekowania  zbiornika  pojazdu  asenizacyjnego  z nieczystości  ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) prowadzić  działalność  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i transportu  nieczystości  ciekłych  w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu,
4) zapewnić  gotowość  zawarcia  umowy  na  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i transportu  nieczystości ciekłych dla każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy Mierzęcice,
5) gromadzić  dane  o świadczonych  usługach  w celu  przekazywania  Wójtowi  Gminy  Mierzęcice  informacji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz prowadzić ewidencję zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


3. Nieczystości  ciekłe  należy  przekazywać  do  oczyszczalni  ścieków  lub  stacji  zlewnych,  działających w oparciu  o obowiązujące  przepisy.  Oczyszczalnia  ścieków  lub  stacja  zlewna  powinna  zapewnić  pisemnie gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mierzęcice.

§2. Traci  moc  uchwała  Rady  Gminy  Mierzęcice  Nr  XLVII/296/2010  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.12.2012 13:03
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:47