UCHWAŁA NR XXII/215/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 grudnia 2012 r.


w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


      Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15,  art.  40  ust.1,  art.  41  ust.1  oraz  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji  określonych  uchwałą  Nr  IV/21/2010  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  29  grudnia  2010  r.  w sprawie określenia  zasad  i trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  na  terenie  Gminy  Mierzęcice  z radami działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi  w art.  3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  poz.  1536  z późn.  zm.)  w przedmiocie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 33 poz. 599).


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala , co następuje:


§1. 1. Dokonuje  się  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391).

2. Metoda ustalenia opłaty o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.


§2. 1. Ustala  się  miesięczną  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 9 zł od osoby.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny w wysokości 16 zł od osoby.

§3. Do  podstawy  ustalenia  opłaty,  o której  mowa  §  1 ust.  2 uwzględnia  się  liczbę  mieszkańców zamieszkujących  daną  nieruchomość  wykazaną  w deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi składaną przez właścicieli nieruchomości.

§4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 3 określa odrębna uchwała.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.12.2012 13:01
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:47