UCHWAŁA NR XXII/214/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 grudnia 2012 r.


w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


       Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15,  art.  40  ust.1,  art.41  ust.1  oraz  art.42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996  r.  o utrzymaniu  czystości  w gminach  (  t.j.  Dz.U.z  2012  r.  poz.391)  oraz  po  przeprowadzeniu  konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  na  terenie  Gminy  Mierzęcice  z radami  działalności  pożytku publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  (t.j.  Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  234,  poz.  1536 z późn.  zm.)  w przedmiocie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących  działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 33 poz. 599).

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala , co następuje:


§1. 1. Uchwala się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Miesięczna  opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wnoszona  będzie  przez  właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 2 określa odrębna uchwała.

§2. 1. Właściciele  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  będą  uiszczać  na  rachunek  bankowy Urzędu Gminy Mierzęcice.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.12.2012 13:01
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:47