UCHWAŁA NR XXII/213/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 grudnia 2012 r.


w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


        Na  podstawie  art.18  ust.  2 pkt  15,  art.  40  ust.1,  art.  41  ust.1  oraz  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie  gminnym  (t.  j.  Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.),  art.  6r  ust.  3 ustawy  z dnia  13 września  1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (t.j.  Dz.U.  z 2012  r.,  poz.391)  oraz  po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie  określenia  zasad  i trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  na  terenie  Gminy  Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 33 poz. 599).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Ustala  się,  iż  w zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów remontowo – budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie:


1) zmieszane odpady komunalne,
2) papier, tektura,
3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,
4) szkło,
5) odpady ulegające biodegradacji,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą od mieszkańców, w sposób wskazany § 3 w szczególności następujące frakcje odpadów:


1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) zużyte świetlówki,
6) zużyte opony.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

§2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w następujący sposób:
1. Odpady komunalne zmieszane gromadzone w odpowiednich urządzeniach do zbiórki:


1) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej,
2) nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych


2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania  wielomateriałowe  gromadzone  oddzielnie  w odpowiednich  workach  z folii  lub  pojemnikach  do selektywnej zbiórki:


1) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej,
2) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla budynków wielorodzinnych


3. Odpady  ulegające  biodegradacji  gromadzone  w odpowiednich  workach  z folii  lub  pojemnikach  do gromadzenia bioodpadów:


1) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej,
2) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla budynków wielorodzinnych

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła,  tworzywa  sztucznego,  metalu  i opakowań  wielomateriałowych  oraz  odpadów  ulegających  biodegradacji
będzie opracowany i dostarczony mieszkańcom przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.

5. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane z nieruchomości - nie rzadziej niż jeden raz w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej gminy Mierzęcice.

§3. 1. Określa  się,  utworzenie  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  na  terenie  gminy Mierzęcice.

2. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane  w sposób  selektywny  odpady  komunalne  z papieru,  szkła,  tworzywa  sztucznego,  metalu  i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty  sprzęt  elektryczny  i elektroniczny  w przypadku  gdy  pozbycie  się  tych  odpadów  jest  konieczne  poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

4. Transport  odpadów  do  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  mieszkańcy  zapewniają  we  własnym zakresie i na własny koszt.

5. Informacja  o lokalizacji  oraz  godzinach  otwarcia  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Mierzęcice.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.12.2012 13:00
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:47