UCHWAŁA NR XXII/212/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 grudnia 2012 r.


w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.


     Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15,  art.  40  ust.  1,  art.  41  ust  1 i  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (t.  j.  Dz.U.  z 2012  r.  poz.  391)  po  zasięgnięciu  opinii Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Dąbrowie  Górniczej  oraz  po  przeprowadzeniu  konsultacji
określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  na  terenie  Gminy  Mierzęcice  z radami  działalności  pożytku
publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  (t.j.  Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  234,  poz.  1536 z późn.  zm.)  w przedmiocie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących  działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33 poz. 599)


Rada Gminy Mierzęcice uchwala:

§1. Przyjąć  „Regulamin  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  Gminy  Mierzęcice”  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/252/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Śląskiego. 


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch    

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.12.2012 12:58
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:47