Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Mierzęcice z siedzibą w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.


1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

 

Firma Przewozowa TAS, Sroka Tadeusz, Sroka Adam Spółka Jawna, ul. Bazaltowa 34, 41-943 Piekary Śląskie.

 

Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.12.2012 r. do godziny 11:30 złożono  3 oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie przyjętego kryterium, tj. ceny - 100%.

 

W wyniku oceny oferta Firmy Przewozowej TAS, Sroka Tadeusz, Sroka Adam Spółka Jawna, ul. Bazaltowa 34, 41-943 Piekary Śląskie uzyskała 100 pkt.

 

Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

 

NR OFERTY

 

 

NAZWA FIRMY

liczba punktów

w kryterium cena - 100%

 

1

 

Skowyrski  Emil Usługi Przewozowe, ul. Węgroda 24, 42-582 Rogoźnik

 

54

 

2

 

Firma Przewozowa TAS, Sroka Tadeusz, Sroka Adam Spółka Jawna, ul. Bazaltowa 34, 41-943 Piekary Śląskie

 

100

 

3

Transport J.S  Sylwester Jackiewicz  Baranów 60,          28-530 Skalbmierz

 

 

77

2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

      W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.   Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

  W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
                                                             Wójt Gminy Mierzęcice

                                                         /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania pn. "Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice"
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:21.12.2012 10:33
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:21.12.2012 10:44