Informacja dotycząca przeprowadzonych konsultacji

INFORMACJA

dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach  od 29 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice  w sprawie:

1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice,

2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi,

4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

6. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się   o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do powyższych projektów uchwał  od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

            Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice nr Nr IV/21/2010 z dnia 29 grudnia  2010 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje przeprowadzone są z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

      W wyznaczonym terminie wpłynęły do tut. Urzędu uwagi dwóch mieszkańców Gminy Mierzęcice dotyczące ww. projektów uchwał, w przedmiocie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

                                                                                                

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca przeprowadzonych konsultacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2012 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż