Informacja Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłużenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice.

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że Zarządzeniem Nr 0050.374.2012r. został przedłużony do dnia 14 grudnia 2012r. termin konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice w sprawie:


  1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice,

  2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

  3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi,

  4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Konsultacje przeprowadzone są z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone są w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.344.2012 Wójta Gminy Mierzęcice.

Wypełnione formularze należy składać do dnia 14 grudnia 2012r. do godziny 15.30 w następujący sposób:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 22)

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl

Projekty powyższych uchwał oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków, zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice.

Ponadto, projekty powyższych uchwał oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków, dostępne są również w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice pok nr 3.


 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłużenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2012 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż