Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach...

Mierzęcice, dnia 26.11.2012 r.

 

Nr GK.6220.0002.2011


OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Mierzęcice

jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem Nr SKO-OŚ-428/287/3171/11/BMC-H z dnia 4 marca 2011 r. do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

z a w i a d a m i a ,

 

że w dniu 26 listopada 2012 r. została wydana decyzja nr GK.6220.0002.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach zagospodarowania terenu wokół zamku w Siewierzu.

 

Inwestycja zaplanowana została na działkach nr: 5474, 5476, 5477, 5478, 9478/1, 9478/2, 5482, 5538, 5539/9, 5541, 5542, 5543 (k.m. 30).

W wyniku podziału działek nr 5539/9, 5541, 5542, 5543 inwestycja obecnie planowana jest na działkach nr: 5474, 5476, 5477, 5478, 9478/1, 9478/2, 5482, 5538, 5539/10, 5539/12, 5539/13, 5541/1, 5542/1, 5543/1, 5543/2, 5543/3 (k.m. 30) obręb Siewierz.

 

Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie obejmuje następujące działki:

9478/1, 9478/2, 5482, 5539/9 (w wyniku podziału obecnie działka posiada nr 5539/10), 5626, 5628, 5629, 5630, 5477, 5478, 5538, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5612, 5613, 5614, 5617, 5618, 5622, 5552, 5553, 5554, 5555, 5557, 5558, 5559, 5560, 5562, 5563, 5564, 5565, 5616, 5556, 5623/1, 5624/1, 5625/1, 5619/1, 5620/1, 5621/1, 5551, 5473, 5475, 5585, 5561, 5568, 5634/3, 5544 (k.m. 30) obręb Siewierz.

 

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej nr NS/ZNS/524/457/2652/12/2012 z dnia 13.07.2012 r. w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach    nr WOOŚ.4242.119.2012.IŁ z dnia 07.08.2012 r. uzgadniającym realizację przedsięwzięcia, a także raportem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 w Referacie Gospodarki (pok. nr 3)  w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od 9.00 do 17.00 w pozostałe dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) od 7.30 do 15.30.

 

Od ww. decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Mierzęcice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na:

-     tablicy ogłoszeń UG Mierzęcice i stronie Biuletynu Informacji Publicznej:www.mierzecice.bip.info.pl,

-     tablicy ogłoszeń UMiG Siewierz i stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Mierzęcice   

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasypu turystyczno – widokowego z jednoczesną funkcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2012 15:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż