UCHWAŁA NR XXI/187/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 listopada 2012 r.


w sprawie: określenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2013 i lata następne.


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz.  U z  2006  r.  Nr  136,  poz.  969  z późn.  zm.),  art.  6 ust.  9 ustawy  z dnia  30  października  2002  r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)


Rada Gminy Mierzęcice uchwala:


§1. Wzór informacji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych – załącznik Nr 1

§2. Wzory deklaracji podatkowych na:

  1. podatek od nieruchomości – załącznik Nr 2
  2. podatek rolny – załącznik Nr 3
  3. podatek leśny – załącznik Nr 4

§3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/247/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: uchwalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2010 i lata następne.

§4.
Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2013 i lata następne.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.11.2012 14:28
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.12.2014 16:48